56

სამართალდარღვევები

777

გასაჩივრებული ჯარიმები

777

გაუქმებული ჯარიმები შემოსავლებში

777

გაუქმებული ჯარიმები სასამართლოში